dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề chọn đội tuyển toán (Năm 2008) mien phi,tai lieu Đề chọn đội tuyển toán (Năm 2008) mien phi,bai giang Đề chọn đội tuyển toán (Năm 2008) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/27/2010 11:52:32 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO HUYỆN TRIỆU PHONG
ÂÃÖ THI CHOÜN ÂÄÜI TUYÃØN (Nàm 2008)
Thåìi gian 150 phuït
Baìi1 :
Tçm nghiãûm nguyãn cuía phæång trçnh :
5x - 2007 = 1 (trong âoï x 1;3000)
Baìi2:
Giaíi phæång trçnh :


Baìi 3:
Cho x,y,z laì caïc säú dæång thoaí maín : x + y + z 1
Tçm giaï trë nhoí nháút cuía :
A = 2 ( x + y + z) + 3
Baìi 4:
Cho tam giaïc ABC coï goïc C = 450 veî âæåìng troìn tám O ngoaûi tiãúp noï . Âæåìng troìn âæåìng kênh AB càõt AC vaì BC taûi M vaì N .
Chæïng minh ràòng :
MN vuäng goïc våïi CO
MN =
Baìi 5: Cho tam giaïc ABC âãöu coï caûnh 60 cm . Trãn caûnh BC láúy âiãøm D sao cho CD = 2 BD .Âæåìng trung træûc AD càõt AB taûi E , AC taûi F
Tênh chu vi cuía tam giaïc DEF

Baìi 2: âàût a = , b = suy ra a +b =1 ; a3 + b2 =1
Baìi 3: A>= 29