dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề chon học sinh giỏi năm 2007 mien phi,tai lieu Đề chon học sinh giỏi năm 2007 mien phi,bai giang Đề chon học sinh giỏi năm 2007 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/27/2010 11:58:28 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO HUYỆN TRIỆU PHONG
ÂÃÖ THI HOÜC SINH GIOÍI
( Nàm hoüc 2007-2008)
Thåìi gian 120 phuït ( Khäng kãø thåìi giann giao âãö)

Baç1: 1,5 âiãøm
Tçm säú abbc sao cho abbc = 7. ab . ac
Baìi 2: 2 âiãøm
Cho x1 ., y 1
Chæïng minh :
Baìi 3 : 1,5 âiãøm
Tçm nghiãûm nguyãn cuía phæång trçnh :
y2 = x (x+1) (x+2) (x+3)
Baìi 4: 2 âiãøm
Cho hçnh vuäng ABCD .Goüi M laì âiãøm nàòm trong hçnh vuäng sao cho BMC = 1350
Chæïng minh ràòng : MC2 + 2 MB2 = MA2
Baìi 5: 3 âiãøm
Qua âiãøm M tuyì yï âaî cho trãn âaïy låïn AB cuía hçnh thang ABCD .Ta keí caïc âæåìng thàóng song song våïi hai âæåìng cheïo AC vaì BD . Caïc âæåìng thàóng naìy láön læåüt càõt hai caûnh BC vaì AD taûi Evaì F .Âoaûn EF càõt AC vaì BD taûi K vaì N
Chæïng minh : Nãúu H laì trung âiãøm cuía KN thç H laì trung âiãøm cuía EF
Trong træåìng håüp AB = 2 CD .Chæïng minh EK = KN = NFÂaïp aïn
Baìi 1:
Tæì giaí thiãút ta viãút âæåüc :
100ab +bc =7.ab.ac bc = ab (7ac -100) (1)
Tæì (1) suy ra bc ab vaì thæång 7ac -100 = K 9 a = 1
Tæì 7ac -100 =k 30 < 7 c = K+30 39 nãn c =5 vaì K =5
Thay vaìo (1) ta âæåüc b = 9
Váûy säú cáön tçm laì 1995
Baìi 2:

(x-y)(-x-xy2+y+x2y0x-y)2(xy-1) 0 âuïng våïi moüi x,y 1
Baìi 3:
x2=y(y+1)(y+2)(y+3) =(y2+3y)(y2+3y+2)
Âàût a = y2+3y suy ra x2 = a(a+2) =a2 +2a
Nãúu a >0 thç a2 < x2 < a2 +2a+1 = ( a+1)2 (1)
Do x nguyãn nãn khäng täön taûi giaï trë cuía x thoía maín (1)
Nãúu a0 suy ra y2+3y 0 -3 y0
Do y nguyãn nãn y
Thay vaìo phæång trçnh ta âæåüc 4 nghiãûm sau (0;0) ;(0;-1);(0;-2);(0;-3)
Baìi 4:
Trãn næîa màût phàóng båì BC chæïa âiãøm A ta dæûng tia Bx
Vuäng goïc våïi BM ,trãn Bx ta láúy âiãøm D sao cho DB =DM
khi âoï tam giaïc BDM vuäng cán
suy ra 2 BM2 = DM2
chæïng minh hai tam giaïc ADB vaì CMB bàòng nhau
ADB = CMB = 1350 ,AD = CMADM =900
AM2= AD2 +DM2 = CM2 +2 BM2

Baìi 5 :
Cm:


Tæì (1) ,(2) vaì (3) suy ra FK.NF = KE.EN (4)
Nãúu H laì trung âiãøm cuía KN
thç tæì (4 )ta coï : (FH-KN/2)(FH+KN/2)=(EH-KN/2)(EH+KN/2)
suy ra FH = EH
Nãúu AB = 2 CD
thç nãn tæì (1) suy ra EF = 3 FK
tæì (2) vaì (3) suy ra EF = 3 EN
suy ra FK= KN = NE