dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Chọn HSG năm 2006 mien phi,tai lieu Đề Chọn HSG năm 2006 mien phi,bai giang Đề Chọn HSG năm 2006 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/28/2010 12:04:59 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 18
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO HUYỆN TRIỆU PHONG
ÂÃÖ CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI
(Nàm hoüc 2006-2007)
(Thåìi gian 150 phuït khäng kãø thåìi gian giao âãö )
Baìi 1:
Chæïng minh ràòng :
52n + 5n + 131
Våïi moüi säú nguyãn n Khäng chia hãút cho 3
Baìi 2:
Tçm nghiãûm nguyãn cuía phæång trçnh
1+ x + x2 + x3 + x4 - y2 = 0
Baìi 3:
Chæïng minh ràòng våïi moüi giaï trë cuía x, y , z thuäüc khoaíng (0; 1) ta coï

x ( 1 - y ) + y ( 1 - z ) + z ( 1- x ) < 1
Baìi 4: Cho tam giaïc ABC âãöu coï caûnh 60 cm . Trãn caûnh BC láúy âiãøm D sao cho CD = 2 BD .Âæåìng trung træûc AD càõt AB taûi E , AC taûi F
Tênh chu vi cuía tam giaïc DEF

Baìi 5:
Cho hçnh vuäng ABCD . Hai âæåìng cheïo càõt nhau taûi E .Mäüt âæåìng thàóng âi qua A càõt âoaûn BC taûi M vaì càõt âæåìng thàóng CD taûi N .Goüi K laì giao âiãøm cuía caïc âæåìng thàóng EM vaì BN . Chæïng minh CK vuäng goïc våïi BN ./.Đáp án :
n  3 suy ra n = 3k +r ( r = 1,2)
52(3k+r) + 53k+r +1 = 25r (53 )2k