dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi HSG tỉnh mien phi,tai lieu Đề thi HSG tỉnh mien phi,bai giang Đề thi HSG tỉnh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/28/2010 12:13:13 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 29
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ÂÃÖ THI CHOÜN ÂÄÜI TUYÃØN HOÜC SINH GOÍI TÈNH
Män toaïn thåìi gian 150 phuït
Baìi 1:
Cho ba säú a,b,c,thoaí maín âiãöu kiãûn a2+ b2 + c2 = 1 .Chæïng minh ràòng
a + b + c + ab + bc + ca 1
Baìi 2:
Cho biãøu thæïc A = x - 2
Tçm x ,y âãø A âaût giaï trë nhoí nháút
Baìi 3:
Cho x , y , z laì ba säú nguyãn dæång ,nguyãn täú cuìng nhau
. Chæïng minh x + y laì mäüt säú chênh phæång
Baìi 4 :
a) Giaíi phæång trçnh
b) Giaíi hãû phæång trçnh
Baìi 5:
Cho âæåìng troìn ngoaûi tiãúp tam giaïc ABC ( BC >AC) . Tæì mäüt diãøm M báút kyì trãn cung AC ta haû MN vuäng goïc våïi BC taûi N vaì MP vuäng goïc våïi AC taûi P . Goüi I ,K láön læåüt laì trung âiãøm cuía AB ,NP .
Chæïng minh ràòng tam giaïc MIK vuäng