dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP - DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ THI HỌC SINH GIỎI KỸ THUẬT NĂM HỌC 2010-2011 mien phi,tai lieu HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP - DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ THI HỌC SINH GIỎI KỸ THUẬT NĂM HỌC 2010-2011 mien phi,bai giang HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP - DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ THI HỌC SINH GIỎI KỸ THUẬT NĂM HỌC 2010-2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/17/2010 11:56:15 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 18
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /GDĐT-GDTrH Đông Hà, ngày 30 tháng 8 năm 2010
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP - DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG
VÀ THI HỌC SINH GIỎI KỸ THUẬT NĂM HỌC 2010-2011
Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
- Hiệu trưởng các trường THPT, PTDT NT
- Giám đốc các Trung tâm KTTH-HN
Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn các đơn vị một số việc cụ thể về công tác hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông năm học 2010-2011 như sau:
A. CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP
- Tất cả các trung tâm có phòng tư vấn hướng nghiệp với trang thiết bị tối thiểu bảo đảm hoạt động có hiệu quả.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ, có chất lượng hoạt động hướng nghiệp ở các lớp 9, 10, 11 và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp12 giúp học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân.
- Tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh theo chương trình và tài liệu của Bộ GD&ĐT ban hành.
- Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: thời lượng Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được bố trí 9 tiết / năm học.
+ Lớp 9: tích hợp vào Hoạt động giáo dục NGLL ở 2 chủ điểm sau đây:
“ Truyền thống nhà trường”, chủ điểm tháng 9.
“ Tiến bước lên Đoàn”, chủ điểm tháng 3.
+ Các lớp 10, 11, 12: tích hợp vào các Hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở môn Công nghệ phần “Tạo lập doanh nghiệp” (lớp 10) và tích hợp vào các Hoạt động GDNGLL (do giáo viên Công nghệ và giáo viên hoạt động NGLL thực hiện) theo 3 chủ đề sau đây:
“ Thanh niên với vấn đề lập nghiệp” chủ đề tháng 3.
“ Thanh niên với học tập, rèn luyện và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, chủ đề tháng 9.
“ Thanh niên với xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, chủ đề tháng 12.
B. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ THI TỐT NGHIỆP NGHỀ
B.1. Tuyển sinh học nghề phổ thông
- Đối với hoạt động giáo dục Nghề phổ thông lớp 11 tổ chức chia lớp theo nguyện vọng của học sinh trên cơ sở điều kiện của các trường và các trung tâm KTTH-HN.
- Đối với Dạy nghề phổ thông cấp chứng chỉ:
+Học sinh 2 lớp cuối cấp THCS.
+Học sinh lớp 11 sau khi học xong chương trình Giáo dục Nghề phổ thông 105 tiết đạt kết qủa từ trung bình trở lên muốn dự thi để được cấp chứng chỉ tốt nghiệp thì đăng ký với các Trung tâm KTTH-HN trên địa bàn để tổ chức kỳ thi theo quy định.
- Số lượng: Tùy theo điều kiện và khả năng của từng trung tâm để lập kế hoạch.
B.2.Giáo dục nghề phổ thông
- Về hoạt động giáo dục nghề phổ thông.
+ Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GD&ĐT.
- Các trường THPT tiếp tục phối hợp với các Trung tâm KTTH-HN trên địa bàn để tổ chức tốt Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông cho khối 11 THPT. 100% các trường THPT phải tổ chức Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông theo chương trình của Bộ ban hành.
- Các phòng Giáo dục&Đào tạo chỉ đạo các trường chủ động phối hợp với các Trung tâm KTTH-HN trên địa bàn để tổ chức cho học sinh lớp 8 học nghề phổ thông.
- Chương trình: Theo chương trình các nghề phổ thông do Bộ ban hành (THCS: 70 tiết, THPT: 105 tiết) hoặc chương trình được Sở phê duyệt.
- Các trường THCS có thể chọn nghề phổ thông làm môn học tự chọn.
- Đánh giá kết quả học nghề: Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học nghề trong từng học kỳ và cả năm thực hiện theo Quy chế ban hành theo Quyết định 40 ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đánh giá kết quả thi và xếp loại tốt nghiệp nghề thực hiện theo công văn 2267/THPT ngày 29/3/2000 của Bộ GD & ĐT.
- Học phí học nghề: Thực hiện theo Nghị quyết số 04/2007/QĐ UBND ngày 12/4/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.
B.3 Thi tốt nghiệp nghề phổ thông
Thực hiện theo Công văn 1180