dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HƯỚNG DẪN HỘI THI WDCNTT năm 2010-2011 mien phi,tai lieu HƯỚNG DẪN HỘI THI WDCNTT năm 2010-2011 mien phi,bai giang HƯỚNG DẪN HỘI THI WDCNTT năm 2010-2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/17/2010 11:43:45 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /GDĐT-GDTrH Đông hà, ngày 1 tháng 9 năm 2010
V/V tổ chức Hội thi ứng dụng CNTT
trong dạy học 

Kính gửi: -Hiệu trưởng các trường THPT.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ứng CNTT trong hoạt động dạy học, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức Hội thi ứng dụng CNTT giỏi trong dạy học cho khối giáo viên THPT. Sau đây là những nội dung và kế hoạch cụ thể của Hội thi:
I – ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Đối tượng:
- Giáo viên THPT.
2. Điều kiện:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành các quy định về quy chế chuyên môn, đã giảng dạy từ 3 năm trở lên.
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên.
II - MÔN THI, SỐ LƯỢNG VÀ HỒ SƠ DỰ THI
1. Môn thi: Gồm các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Công nghệ, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, GDCD.
2. Số lượng: không quá 01GV/môn/trường.
3. Hồ sơ dự thi:
3.1. Danh sách đăng ký dự thi: Lập theo mẫu sau đây (mẫu 1):
Mẫu 1:
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY
Đơn vị:
STT
Họ và Tên
Ngày sinh
Năm vào nghề
Môn dự thi
Năm đạt GV dạy giỏi


Cấp trường
Cấp tỉnh

 Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

3.2. Bản photocopy giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2009-2010 hoặc 2010-2011.
III. NỘI DUNG THI VÀ YÊU CẦU
1. Nội dung: Hội thi tiến hành qua 2 vòng
a) Vòng 1:
a.1. Sản phẩm chuẩn bị ở nhà: gồm 2 đĩa CD được quy định như sau:
- Đĩa CD1: 2 bài soạn điện tử cho 2 tiết dạy tùy chọn theo PPCT của bộ môn.
- Đĩa CD2: Ngân hàng các học liệu điện tử hỗ trợ cho việc thiết kế bài giảng và phục vụ giảng dạy của bộ môn. Ngân hàng này bao gồm các phần mềm dạy học, các tư liệu điện tử khai thác trên mạng Internet, sưu tầm, hay các Video Clip, các thí nghiệm ảo…. và File thuyết minh cho các tư liệu.
a.2. Sản phẩm thiết kế tại chỗ: là một bài giảng điện tử được thiết kế trong 180 phút theo yêu cầu của đề ra (giáo viên chỉ được sử dụng bộ đĩa CD2 ở trên phục vụ cho việc soạn bài). Sản phẩm lưu vào thẻ nhớ do BTC chuẩn bị.
b) Vòng 2:
Những giáo viên có sản phẩm ở mục a.1 và a.2 đạt ≥ 7 điểm (thang điểm 10) được tiếp tục dự thi vòng 2.
Giáo viên dự thi bốc thăm ngẫu nhiên 1 tiết theo PPCT trong thời gian diễn ra Hội thi và thực hành dạy trên lớp một tiết bằng bài giảng điện tử.
2. Yêu cầu:
- Bài giảng điện tử phải thể hiện được mục đích yêu cầu tiết dạy, thể hiện sự đổi mới trong phương pháp dạy học, phát huy được tính tích cực của học sinh, phải Multimedia hóa kiến thức, thể hiện được các kỹ thuật ứng dụng CNTT vào bài soạn. Khuyến khích giáo viên dự thi thiết kế các bài giảng E-Learning.
- Có bản thuyết minh cho từng bài giảng, bản thuyết minh in ra giấy nộp kèm theo sản phẩm.
- Ngân hàng tư liệu điện tử phải phong phú, thực sự bổ ích thiết thực cho dạy học của bộ môn và phải được tổ chức khoa học dễ tìm, dễ sử dụng. Khuyến khích giáo viên xây dựng các phần mềm dạy học, thiết kế các Video Clip, xây dựng các thí nghiệm ảo… phục vụ cho giảng dạy.
III.CÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP GIẢI
-Những giáo viên viên nào dự thi tất cả các nội dung của Hội thi, trong đó bài thực hành giảng trên lớp xếp loại giỏi thì được công nhận danh hiệu “Giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin giỏi trong dạy học” và được cấp giấy chứng nhận.
-Tổng điểm của giáo viên qua 2 vòng thi được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Cách tính điểm như sau:
+Điểm sản phẩm chuẩn bị ở nhà (thang điểm 10): hệ số 1
+Điểm sản phẩm dự thi