dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2010-2011 mien phi,tai lieu HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2010-2011 mien phi,bai giang HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2010-2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/17/2010 11:37:22 PM
Filesize: 0.20 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND TỈNH QUẢNG TRI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: / GDĐT-GDTrH Đông Hà, ngày 31 tháng 8 năm 2010

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2010-2011

Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT, PTDT nội trú;
- Giám đốc các Trung tâm KTTH-HN.

Căn cứ công văn số 4718/BGD&ĐT-GDTrH ngày 11/8 /2010 của Bộ GD&ĐT về "Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2010-2011", công văn số 849/BC-GD&ĐT ngày 20/7/2010 của Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Trị về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2010-2011, Sở hướng dẫn thêm và cụ thể hoá một số nhiệm vụ đối với giáo dục Trung học như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
2. Tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục.
2.1 Tiếp tục thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức và kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Đề cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong việc tổ chức kiểm tra, chấm điểm để đánh giá học sinh, đây là “điểm nhấn” cần được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt trong năm học.
2.2 Tiếp tục thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học” tổ chức sơ kết đánh giá kết quả vào cuối năm học.
2.3 Giữ vững nền nếp kỹ cương trong quản lý dạy thêm, học thêm.
2.4 Đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp theo phương pháp lồng ghép, tích hợp trong các hoạt động giáo dục, chú trọng giáo dục giá trị, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các chuyên đề giáo dục quốc gia như: an toàn giao thông, dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, môi trường, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội…
3. Triển khai công tác đánh giá cán bộ quản lý theo Chuẩn Hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
4. Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng trường chuẩn Quốc gia, lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2.
5. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục
Các trường học thực hiện phân phối chương trình của Sở ban hành theo công văn số 784/GDTrH, ngày 03 tháng 10 năm 2007.
Thời gian học trong năm là 37 tuần, trong đó học kỳ 1 là 19 tuần và học kỳ 2 là 18 tuần, thời điểm kết thúc học kỳ 1 và cuối năm theo biên chế năm học do UBND tỉnh quy định. Căn cứ vào phân phối chương trình của các môn học, các trường bố trí kế hoạch dạy học trong tuần cho phù hợp đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ theo quy định chung.
Lập kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình dạy học tự chọn có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của trường.
Thực hiện nghiêm túc các hoạt động giáo dục bổ trợ được quy định trong kế hoạch giáo dục như: hoạt động NGLL lớp, sinh hoạt hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông. Lồng ghép và thực hiện việc dạy tích hợp các nội dung giáo dục Kỹ năng sống, giáo dục Môi trường, Pháp luật, Dân số, Hướng nghiệp.. trong các môn học.
Tổ chức dạy các chương trình địa phương ở các môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý theo quy định của Bộ và của Sở.
Các trường THCS, THPT phối hợp với các trung tâm KTTH-HN để bố trí, phân công hợp lý đội ngũ GV dạy nghề phổ