dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN mien phi,tai lieu QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN mien phi,bai giang QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/17/2010 11:52:57 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊQUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-GDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2010
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Văn bản này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của hội đồng bộ môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Văn bản này áp dụng đối với những người là thành viên của hội đồng bộ môn; các đơn vị, cơ quan thuộc Sở GDĐT và các đơn vị có liên quan đến giáo dục phổ thông.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN
Điều 3. Chức năng của hội đồng bộ môn
Hội đồng bộ môn là một tổ chức của Sở GDĐT có chức năng tư vấn về chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục phổ thông.
Điều 4. Nhiệm vụ của hội đồng bộ môn
Hội đồng bộ môn có nhiệm vụ:
- Tham gia đánh giá chương trình, SGK, thiết bị dạy học;
- Tham gia biên soạn; thẩm định; nhận xét các công trình khoa học sư phạm, các đề tài nghiên cứu và tài liệu về phương pháp dạy học (PPDH) trong phạm vi ngành học, kiểm tra đánh giá và các tài liệu khác dùng cho trường phổ thông.
- Đề xuất và kiến nghị với Giám đốc Sở các vấn đề liên quan đến chương trình, SGK, các biện pháp đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm và tính thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy môn học ở trường phổ thông.
- Tư vấn, góp ý cho Sở GDĐT những cơ sở lí luận, phương hướng và giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề về chuyên môn thuộc các môn học còn vướng mắc, cần tháo gỡ trong thực tiễn nhà trường phổ thông; các vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.
- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn trong các trường học.
- Tư vấn cho Sở GDĐT trả lời trước công luận một số vấn đề quan trọng về lĩnh vực chuyên môn khi dư luận xã hội quan tâm.
Điều 5. Quyền hạn của hội đồng bộ môn
1. Được các đơn vị thuộc Sở GDĐT cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết cho hoạt động của hội đồng;
2. Được thăm lớp, dự giờ môn học ở các trường phổ thông và tham dự các hội nghị, hội thảo về nội dung và PPDH bộ môn khi cần thiết.

Chương III
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN
Điều 6. Cơ cấu của hội đồng bộ môn
Hội đồng bộ môn bao gồm 01 hội đồng chung; các hội đồng môn học và hoạt động giáo dục (gọi tắt là hội đồng môn học); tổ thư kí giúp việc cho hội đồng chung.
1. Hội đồng chung gồm 01 chủ tịch là Lãnh đạo Sở, 02 phó chủ tịch là Lãnh đạo phòng Phòng Giáo dục Trung học, thư kí và các thành viên là trưởng bộ môn các môn học.
2. Hội đồng môn học gồm 01 Trưởng bộ môn là chuyên viên phụ trách môn học của Phòng GDTrH và các thành viên khác.
- Số lượng thành viên Hội đồng môn học không quá 10 người.
- Mỗi hội đồng môn học cần có đủ thành viên thuộc các vùng miền có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau, bảo đảm tính cân đối về số lượng và thành phần cốt cán thuộc các lĩnh vực cấu thành môn học để hội đồng có thể tham gia tư vấn được một cách toàn diện các vấn đề môn học đặt ra.
Điều 7. Tiêu chuẩn của thành viên hội đồng môn học
Thành viên của hội đồng môn học phải đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên; đã tham gia công tác ít nhất 5 năm, tính đến thời điểm bắt đầu tham gia hội đồng; có năng lực chuyên môn giỏi, tư cách đạo đức tốt và có uy tín cao về chuyên môn; có đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động của hội đồng.
Điều 8. Nhiệm vụ của Chủ tịch hội đồng
1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên hội đồng; chuẩn bị chương trình và nội dung các phiên họp của hội đồng.
2. Triệu tập họp hội đồng hay thường trực hội đồng (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí và các trưởng bộ môn) và quyết định việc mời các cộng tác viên đến dự họp khi cần thiết.
3. Giải quyết những công việc có liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trong thời gian giữa hai kỳ họp.
4. Thông qua các báo cáo